Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania - Požiarna ochrana bytového domu s.č. 4800 na Ul. Mukačevská č. 3 v meste Prešov.

21.01.2021 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)