Zámer na predaj nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 3232/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14m2, LV č. 2065, k.ú.Solivar, lokalita Ul. Gápľová spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania vlastnícych vzťahov.

08.03.2021 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)