Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: parc. Č. KNC 3220/9 o výmere 6 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na LV Č. 6377, k. Ú. Prešov.

18.03.2021 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)