Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania: Mirkovce lokalita Dlhé Brehy - odvádzanie zrážkových vôd z povrchového odtoku.

07.04.2021 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)