Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č .../2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prešov.

30.04.2021 / VZN mesta Prešov

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)