Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časť pozemku parc. č. KNC 14330/1 o výmere 22 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na LV č . 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovoprávneho usporiadania pod predajným stánkom v lokalite Ul. Exnárova v Prešove na dobu neurčitú.

06.02.2023 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)