Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti pozemku parc. č. KNC 5639/1 o výmere 10m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pre vybudovanie samostatného schodiska na sprístupnenie horného podlažia domu na ul. 17. novembra v Prešove.

26.04.2021 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)