Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: parc. Č. KNC 2600/27 o výmere 9 m2, zastavaná plocha a nádvorie, LV Č. 2065, k. ú. Solivar.

28.04.2021 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)