Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer predaja nehnuteľnosti: ako prebytočného majetku mesta spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa, vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 6814, ul. Švábska, k. ú. Solivar, vedených na LV č. 2904 a ich právnym nástupcom.

06.02.2024 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)